Klauzula informacyjna

:: Strona Główna : Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Z uwagi na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Syntaj Spółka Akcyjna.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Syntaj Spółka Akcyjna, ul. Armii Krajowej 19, 30 – 150 Kraków, tel. 32 753 28 50

2) Syntaj Spółka Akcyjna wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Joanna Grabowska, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: grabowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji zadań wynikających z umowy spółki zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres prze-twarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakre-sie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane przetwa-rzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz administratora
- operatorzy pocztowi i kurierzy,
- banki w zakresie realizacji płatności,
- podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Spółkę w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

deneme bonusu bedava bahis siteleri
 

Systemy

posadzkowe

syntaj

Produkowane w oparciu o najnowsze technologie i surowce najwyższej jakości.

Certyfikat Jakości SGS

ISO 9001:2008